Doprava po celé ČR ZDARMA. Volejte 606 575 550 nebo pište na obchod@nadrzeonline.cz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

PROREKA CZ s.r.o.

Mikoláše Alše 1194, 41501 Teplice

Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 10655

IČ: 25002015 DIČ: CZ 25002015

 

Všeobecné podmínky společnosti internetového obchodu NADRZE ONLINE umístěného na adrese www.nadrzeonline.cz.

 

 1. Obecně

Společnost PROREKA CZ s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu NADRZE ONLINE (dále jen Obchod NO), umístěného na stránkách www.nadrzeonline.cz. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) slouží jako veřejně deklarovaný právní rámec fungování Obchodu NO a všichni účastníci obchodování skrze Obchod NO jsou povinni je dodržovat. Provozovatel internetového obchodu NADRZE ONLINE je obchodní společností, která zajišťuje nebo zprostředkovává prodej určených produktů nebo komodit registrovaným podnikajícím subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům nebo kupujícím), kteří mají uzavřenu dohodu o registraci s provozovatelem Obchod NO. Registrace se provádí na stránkách Obchodu NO www.nadrzeonline.cz, a to zadáním požadovaných údajů o kupujícím podnikateli.

 

 1. Definice pojmů

daňový doklad“ – je daňový doklad nebo opravný daňový doklad vystavený dle platných právních předpisů, zejména pak podle zákona o dani z přidané hodnoty (zák. č. 235/2004Sb.), směrnici Rady Evropské unie 2006/112/ES a zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.) ve znění ke dni realizace konkrétního obchodu.

elektronická fakturace“ – je odesílání a přijímání daňových dokladů v elektronické podobě ve formátu *.pdf formou přílohy emailu zaslaného na zadaný fakturační email.

listinná fakturace“ – je odesílání a přijímání daňových dokladů v papírové podobě zaslaných prostřednictvím poskytovatele poštovních či kurýrních služeb nebo osobním předáním oprávněnému zástupci kupujícího.

fakturační email“ – platná unikátní adresa elektronické pošty, na kterou je zasílán daňový doklad.

prodávající“:

 • Všechny produkty nabízené prostřednictvím Obchodu NO je prodávajícím PROREKA CZ s.r.o.,

kupující“ - fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která má přiděleno identifikační číslo a je registrovaná v databázi Obchodu NO s úmyslem koupit produkt nabízený na stránkách Obchodu NO.

 

 

 

 1. Registrace

Kupující je povinen před prvním nákupem v internetovém Obchodě NO provést řádnou a úplnou registraci. Při registraci je kupující povinen uvést pravdivě a úplně všechny požadované údaje, zejména (nikoliv však pouze): Název (obchodní firmu), sídlo či místo podnikání, identifikační číslo, kontaktní údaje (emailovou adresu, telefonní číslo) atd. K dokončení registrace je kupující povinen vyjádřit souhlas s těmito obchodními podmínkami a souhlas se zpracování osobních údajů (GDPR). Registrovaným subjektem se kupující stává okamžikem doručení potvrzení o registraci kupujícímu.

Subjekt s jedním identifikačním číslem je oprávněn uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti PROREKA CZ s.r.o.. Registrace je stálá bez časového omezení, tedy na dobu neurčitou.

Nárok na přístup do Obchodu NO nelze vymoci bez souhlasu společnosti PROREKA CZ s.r.o.. Provozovatel Obchodu NO si vyhrazuje právo na odebrání či pozastavení přístupu do Obchodu NO v případě zadání zřejmě vadných údajů nebo při jejich zneužití, popřípadě při uvedení provozovatele Obchodu NO v omyl. Registrace do Obchodu NO může být ze strany kupujícího kdykoliv bez udání důvodu zrušena.

 

 1. Přihlášení

Registrovaný uživatel (kupující) se pro přihlášení do Obchodu NO identifikuje svým uživatelským jménem a heslem. Zajistí vhodnými opatřeními důvěrnost těchto informací tak, aby se nemohl nikdo neoprávněný bez jeho souhlasu účastnit obchodu jako kupující. Po přihlášení kupujícího provedené v Obchodě NO může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách Obchodu NO je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít či zprostředkovat uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto zboží. Ust § 1732 zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Webové rozhraní Obchodu NO obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny za zboží jsou uvedeny bez DPH a s DPH. Ceny za zboží zůstávají v platnosti po dobu zobrazení v Obchodu NO. Tím není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Před odesláním objednávky je kupující plně informován o dalších poplatcích spojených s uzavřením kupní smlouvy, zejména o nákladech spojených s dopravou a balením. Před zasláním objednávky provozovateli Obchodu NO je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující provozovateli Obchodu NO kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem Obchodu NO považovány za správné. Provozovatel Obchodu NO neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

Provozovatel Obchodu NO je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. název zboží (dle platných technických norem),

 2. množství zboží,

 3. adresu místa dodání zboží a místa určení zboží, pokud není shodné s místem dodání,

 4. jméno objednávající osoby (oprávněné osoby),

 5. místo dodání (parita),

 6. jméno zmocněné (oprávněné osoby) k převzetí zboží v místě dodání/určení s tím, že tato osoba dává souhlas, aby její údaje byly zpracovány pro plnění předmětu smlouvy,

 7. další údaje, které mohou být dohodnuty kupní smlouvou.

 

Kupující odsouhlasením těchto VOP bere na vědomí a potvrzuje, že jakákoliv poptávka učiněná formou dokončení objednávky je závazná.

 

 1. Kupní smlouva

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) kupujícího, které je provozovatelem Obchodu NO zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím při registraci. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Účinnost kupní smlouvy je vázána odkládací podmínkou, kterou se rozumí řádná úhrada kupní ceny.

Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti odpovídající příslušné normě na dodávaný výrobek.

 

 

 

 1. Zprostředkovatelská smlouva

Vztah mezi kupujícím a provozovatelem Obchodu NO, který hodlá uzavřít kupní smlouvu na zboží, kde prodávajícím je jiný subjekt než provozovatel Obchodu NO, je vztahem založeným zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem Obchodu NO a dodavatelem dle ust. §2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující, který má v úmyslu nakoupit komoditu nabízenou prodávajícím odlišným od provozovatele Obchodu NO, má postavení vedlejšího účastníka smlouvy o zprostředkování. Tento vztah vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, které je provozovatelem Obchodu NO zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím při registraci, případně telefonicky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Dokončením objednávky dává kupující provozovateli Obchodu NO pokyn k objednání poptávané komodity u dodavatele nebo dodavatelů svým jménem a na svůj účet. Účinnost kupní smlouvy i přistoupení k zprostředkovatelské smlouvě je vázána odkládací podmínkou, kterou se rozumí řádné uhrazení kupní ceny.

 

 1. Kupní cena a její úhrada

Kupní cenou se rozumí částka v českých korunách uvedená u každého nabízeného zboží. Tato cena je bez DPH a je cenou konečnou.

Kupní cenu za zboží lze uhradit pouze bezhotovostně na bankovní účet č. 2901722851, kód banky 2010, vedený u Fio banky a. s.

V případě bezhotovostního převodu na účet je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení s úhradou dle předchozí věty se má za to, že došlo ze strany kupujícího k podstatnému porušení smluvního ujednání a prodávající má právo na jednostranné odstoupení od všech svých smluvních závazků vůči kupujícímu. Zároveň si provozovatel Obchodu NO vyhrazuje právo kupujícímu, který je v prodlení s úhradou kupní ceny, zrušit registraci.

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy prodávajícím je subjekt odlišný od provozovatele Obchodu NO, je provozovatel Obchodu NO oprávněn přijmout uhrazenou kupní cenu na účet uvedený výše.

 

 1. Fakturace

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, který zákazníkovi zašle v elektronické formě prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou při registraci kupujícím.

Každý daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

 1. Označení a číslo daňového dokladu,

 2. název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího,

 3. bankovní spojení pro úhradu kupní ceny

 4. datum splatnosti kupní ceny,

 5. číslo objednávky kupujícího

Kupující je oprávněn daňový doklad vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit provozovateli Obchodu NO buď v listinné podobě na adresu sídla společnosti PROREKA CZ s.r.o. nebo elektronicky na emailovou adresu proreka@proreka.cz), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li některá ze zákonných náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je kupující povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, prodávající jej opraví v souladu s platnou legislativou. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu není dotčena, kromě případu, kdy vada daňového dokladu spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

 

 1. Dodání, doprava

Provozovatel Obchodu NO zajišťuje expedici zboží zpravidla do ihned od přijetí objednávky, pokud je zboží skladem. Každá objednávka je vyřizována individuálně, dle skladových možností NO.Termín dodání je vždy předmětem dohody a bude upřesněn nejpozději do 72 hodin od přijetí objednávky. Na požádání provozovatel Obchodu NO sdělí kupujícímu datum a čas závozu zboží. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být doručeno ve více závozech. Dodací lhůta je pro všechny objednávky maximálně 12 týdnů od potvrzení objednávky.

 

Dodatek k dodání a dopravě zboží v aktuální situaci s COVID 19 ze dne 12.10.2020

 

Důležité upozornění: Výslovně upozorňujeme kupujícího, že v současnosti můžeme tak jako celý svět, čelit dopravním omezením a dalším překážkám v důsledku COVID-19. Všechny dodací lhůty se proto mohou měnit v závislosti na vývoji ohniska COVID-19.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Nedodržení nebo porušení těchto VOP opravňuje společnost PROREKA CZ s.r.o. jako provozovatele Obchodu NO dle svého uvážení k okamžitému zrušení registrace kupujícího a zamezení mu ve využívání služeb Obchodu NO. Takto vyřazený kupující bude zařazen do tzv. seznamu vyřazených kupujících, kterým bude znemožněna opětovná registrace v Obchodě NO a využívání jeho služeb. Provozovatel Obchodu NO si vyhrazuje právo dle svého uvážení prominout zájemci o opětovnou registraci tuto překážku a obnovit jeho registraci v souladu s těmito VOP.

Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu provozovatel Obchodu NO průběžně zasílal obchodní sdělení i jiné zprávy elektronickou poštou, telefonem a formou listovních zásilek. Tento souhlas je udělen ve smyslu ust. §7 odst.1 zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti.

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z těchto VOP i vztahy v nich neupravené se řídí výlučně českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Tyto VOP jsou smluvními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou závazné pro úpravu smluvního vztahu mezi kupujícím a provozovatelem Obchodu NO, který je v pozici prodávajícího nebo zprostředkovatele. Stane-li se některá část těchto VOP neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Neplatná část těchto VOP bude nahrazena úpravou, která vyjadřuje smysl původního ujednání.

Kupující bere na vědomí, že společnost PROREKA CZ s.r.o. je oprávněna tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit či doplnit, přičemž o této změně společnost PROREKA CZ s.r.o. kupujícího vyrozumí prostřednictvím uvedení nových VOP s výzvou k jejich odsouhlasení. V případě, že kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn tyto VOP odmítnout. Odmítnutím VOP bude kupujícímu automaticky znepřístupněn vstup do Obchodu NO a zrušena registrace.

Vzhledem ke skutečnosti, že Obchod NO umožňuje nákup zboží pouze podnikatelským subjektům v rámci své podnikatelské činnosti, zákon č.634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, se neužije.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na stránkách www.nadrzeonline.cz 

 

V Teplicích dne 13.3. 2020

 

 

Reklamační řád

 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy PROREKA CZ s.r.o.