Doprava po celé ČR ZDARMA. Volejte 606 575 550 nebo pište na obchod@nadrzeonline.cz

Návod k instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu konstrukční řady Atlantis

Nádrž a její nástavbové části je nutné zkontrolovat, zda nejsou poškozeny.


Usazení podzemní nádrže se musí provést tak, že je nutné ji bez nárazů (např. za pomoci
pásů nebo lan) spustit do jámy a opatrně usadit na podklad. Je nutné dbát na to, aby se pro

upevnění nebo zvedání použila pouze k tomu určená jeřábová oka. Narážení do vyčnívajících

částí nádrže (např. nátrubků) nebo
jiných montážních dílů není přípustné!

Nasadí se teleskopická kopule a vyrovná se. Smí se používat výhradně teleskopické kupole
výrobce s poklopem a
zatížitelností do 15 kN pro osobní automobily nebo do 35 kN pro
nákladní automobily

(viz ražba na víku).


Pro stabilizaci podzemní nádrže je nutné ji naplnit asi do výše 50 cm vodou.

Zasypání/zhutnění ve spodní části výkopu se provádí ve 3 pracovních krocích, přitom je
nádrž naplněna z 1/3 vodou a zvenku je nanášen ve stejné výšce zásypový materiál.

Zásypový
materiál se zhutní ručním dusadlem 15 kg. Strojní zhutnění a zajílování
zásypového materiálu není přípustné
! Během záhozu a zhutnění je nutné neustále
sledovat, zda nejsou na
podzemní nádrži viditelné deformace nebo jiné známky
nerovnoměrného zhutnění.

Po zasypání/zhutnění dolní části jámy se provede instalace přítokového potrubí a
vyprazdňovací trubky
se spádem (min. 1 %) k nádrži, jakož i odtokového potrubí se
spádem (min. 1 %, stejné nebo silnější než u přítoku) směrem od nádrže. Odtokové potrubí

nádrže
může být napojeno na stávající kanalizaci nebo za ní napojený vsakovací systém.
Pokud je odtokové potrubí napojeno na vsakování, musí být toto nejméně ve vzdálenosti 3 m

od nádrže.

Odtokové vedení retenční cisterny Atlantis: u této varianty vybavení je odtokové vedení
připojeno ve spodní části jámy již během zasypávání/zhutňování.

Teleskopická kopule se vyzdvihne do požadované výšky a provizorně zevnitř upevní
transportními šrouby
.

Podzemní nádrž se poté až po spodní hranu přípojek naplní vodou.

Další zasypávání/zhutnění kolem nádrže a nad ní a také až do úrovně spodního prstence
teleskopické kupole se provádí stejně jako v případě dolní části výkopu. Přitom je třeba dbát

na to, aby oblast kolem přípojek byla bez pnutí a dobře usazená!

Po stranách kolem teleskopické kopule se vytvoří štěrková nosná vrstva vysoká nejméně
300 mm (musí se skládat z vápenopískového materiálu 2/45 nebo ekvivalentního materiálu)

a zhutní se po jednotlivých vrstvách o výšce 100 mm během tří pracovních cyklů s využitím 15

kg ru
čního dusadla (bez použití jakýchkoliv strojů!) na každou vrstvu. Plocha štěrkové
nosné vrstvy musí odpovídat velikosti dna stavební jámy. Když je teleskopická kopule

zafixována zhutněným zásypem,
provizorní upevnění odstraňte!

Ke štěrkové nosné vrstvě se pod rámem teleskopické kopule dodatečně postaví
podezdívka ze suché malty (hotová směs z prodejny stavebnin) o výšce cca 150 mm. Tato

vrstva musí mít po obvodu šířku nejméně 200 mm a musí se vytvořit přímo u teleskopické

kopule.

Na štěrkovou nosnou vrstvu se nanese cca 100 mm vysoká vrstva ze zásypového
materiálu.

Zbývající zásyp můžete provést dlažebními kostkami, ornicí nebo výkopovou zeminou
(nesmí být vazný, jílovitý ani hlinitý). U pojezdových ploch se doporučuje umístění
trávníkových roštů.


Nádrž musí být při dláždění dlažebními kostkami naplněná až po okraj šachty kopule
vodou.
Za tímto účelem je třeba až do dokončení stavebních prací uzavřít přítok, odtok i
přívodní/vyprazdňovací trubku.

 

Kompletní návod si můžete stáhnout ve formátu PDF níže.

 

EBA_Nautilus_Atlantis_V12-2020-cze