Doprava po celé ČR ZDARMA. Volejte 606 575 550 nebo pište na obchod@nadrzeonline.cz

Jak na biologické kaly a organické kyseliny, které vedou k ucpávání filtrů a korozi naftových nádrží a příslušenství.

GROTAMAR 82 je aditivum pro vyčištění nádrží jak na čerpací stanici, ale bez nutnosti zásahu odborných techniků.

Rovněž i v provozované technice, nebo dlouhodobě uložené technice. Použití pro dodávky motorové nafty, která je dlouhodobě uložena.

50_erc-vink-grotamar-82-etikett-zoom


Biocid proti bakteriím, plísním a kvasinkám v motorové naftě a topném oleji Grotamar® 82 rychle a spolehlivě ničí mikroorganismy v motorové naftě a topném oleji a tím chrání před poruchami a poškozením motorů a topných zařízení.

Voda v naftě, kondenzovaná voda a teplo v systému nádrží vytvářejí podmínky pro růst bakterií, plísní a kvasinek. Ty vytvářejí biologické kaly a organické kyseliny, které vedou k ucpávání filtrů a korozi. Výsledkem je porucha motoru nebo topného systému. Přidáním přípravku Grotamar® 82 lze zabránit růstu mikroorganismů.

Výsledek

Grotamar® 82 rychle ničí mikrobiální život a účinně chrání před Korozí. Předchází se tak nákladným opravám. Grotamar® 82 byl také úspěšně testován Öl-Wärme-Institutem jako počáteční biocid v testu odolnosti čerpadla olejového hořáku a splňuje seznam kritérií pro přísady do topných olejů (extra lehkých).

Výhody po prvním použití

 • Působí rychle a účinně proti bakteriím, kvasinkám a plísním
  Ochranný přípravek speciálně vyvinutý pro topné oleje (extra lehké) , diesel a Bio Diesel
  Testováno Öl-Wärme-Institutem pro použití ve všech kvalitách topných olejů (extra lehkých)
  Testováno SGS Institut Fresenius
  Vynikající dlouhodobá ochrana nádrže, potrubí a motoru
  Vynikající rozpustnost ve všech druzích topných olejů a motorové nafty

Dávkování 1:4000 nebo 1:1000 v závislosti na akutní potřebě

Pro více informací nebo objednávku produktu nás kontaktujte na obchod@nadrzeonline.cz nebo telefonicky na +420 606 575 550 

Objednání on-line na kapaliny.cz

Detailní popis produktu

Informace o výrobku
Použití:

grotamar® 82 lze použít preventivně v ředění 1:4000 nebo jako šokovou dávku v případě napadení mikroby v ředění 1:1000 a přidává se přímo do paliva a/nebo topného oleje.


Obsahuje:

Benzen, C10-13-alkylderiváty; reakční produkty paraformaldehydu a 2-hydroxypropylaminu (poměr 3:2) [MBO]; N,N-bis(2-ethylhexyl)-((1,2,4-triazol-1-yl)methyl)amin.

 


NEBEZPEČÍ!
Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítku a informace o výrobku. Určeno pouze pro komerční uživatele.

Informace o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
H314 Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí.
H317 Může způsobit alergickou kožní reakci.
H341 Podezření na způsobení genetických vad.
H350 Může způsobit rakovinu.
H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH071 Žíravý pro dýchací cesty.

Bezpečnostní pokyny

P260 Nedýchejte výpary.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu obličeje.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEvyvolávejte zvracení.
P303+P361+P353 PŘI POŽITÍ NA KŮŽI (nebo ve vlasech): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou [nebo se osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: VDECHNĚTE LÁTKU: Odveďte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlí pro dýchání.
P305+P351+P338 PŘI VSTŘIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte